بی هنر

زاهد ... و ...سبحه ی صد دانه ... و ...ذکر سحری ...

من ... و ... پیمودن پیمانه ... و ... دیوانه گری ...

تا زدم لاف هنر ......... خواجه به هیییییییییییییییچم نخرید !!

بی هنر شو ............................! که هنر هاست در این بی هنری ..

.....

/ 0 نظر / 17 بازدید